സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, July 9, 2008

പുലയാട്ടിനില്‍ക്കുന്നോ കേരള്‍സേ??

ഒരു കുടം താറുണ്ട്, ഒരു കുറ്റിച്ചൂലുണ്ട്,
പെരുവാ നിറയെ തെറിയുമുണ്ട്,
ബൂലോക ഉമ്മറത്തെത്തി ഞാന്‍ നില്‍കവേ,
പുലയാട്ടിനില്‍ക്കുന്നോ കേരള്‍സേ??

(ഇത് കേരള്‍സ്കാരോട് തുടക്കത്തില്‍ ചോദിച്ചതാ..:)

No comments: