സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, November 7, 2012

വയറുമാത്രം കുറഞ്ഞിട്ടില്ലാ...

എയ്റ്റ്പാക്ക് കാട്ടിയെന്നെ.. കളീ....യാ...ക്ക....ല്ലേ..... ഏ... ഏ....
യെന്നേ കളീ....യാ...ക്ക....ല്ലേ..... 

ട്രെഡ് മില്ല് തുരുമ്പെടുത്തു.. ആബ്-കിംഗ് പൊടിപിടിച്ചു... 
വയറുമാത്രം വയറുമാത്രം കുറഞ്ഞിട്ടില്ലാ........
വയറ്  കുറഞ്ഞിട്ടില്ലാ....

യെബടെ നിന്നോ തിന്നു ഞാന്‍...
യെന്തൊക്ക്യോ തിന്നൂ ഞാന്‍...
അരുമ വയറേ... എന്നെരുമ വയറേ...
വിശക്കുന്നുണ്ടോ?
ഇനിയും വിശ...ക്കു...ന്നുണ്ടോ?

മരുന്നുകള്‍ കുറേയടിച്ചു... കൈപ്പയ്ക്കാ ജൂസടിച്ചു... 
വയറുമാത്രം വയറുമാത്രം കുറഞ്ഞിട്ടില്ലാ........
ഒട്ടും  കുറഞ്ഞിട്ടില്ലാ...

വയറിന്‍ഭാരം താങ്ങാതെ കുടുക്ക് പൊട്ട്യോനാണു ഞാന്‍..
എയ്റ്റ്പാക്ക് കാട്ടിയെന്നെ.. കളീ....യാ...ക്ക....ല്ലേ..... ഏ... ഏ....
യെന്നേ കളീ....യാ...ക്ക....ല്ലേ..... 

Thursday, October 18, 2012

തെറ്റുകളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തമ്മാവന്‍...!

തെറ്റുകളെമ്പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തമ്മാവന്‍
അമ്മാവന്‍ ചെയ്തത് പൊതുപ്രീതിയ്ക്കായ്‌... (തെറ്റുകളെമ്പാടും..)

അമ്മാവന്‍ അച്ചുമ്മാവന്‍ നുമ്മ്ടെ പൊന്നമ്മാവന്‍
കമ്മറ്റി കൂടിയപ്പോ തെറ്റായിപ്പോയി (2) 
(തെറ്റുകളെമ്പാടും..)

നിലപാട് മാറ്റി, കുലം കുത്തി, പ്രസ് മീറ്റ് വച്ച്, (ചെവിയില്‍)പഞ്ഞി വച്ച്
അച്ചുമ്മാന്‍ പരസ്യമായി, തെറ്റായിപ്പോയി തെറ്റായിപ്പോയി (2)

ഏയ്‌... അച്ചുമ്മാവന്‍...തെറ്റായി... പോയോ അമ്മാവാ...
തീര്‍ന്നീല പറഞ്ഞതൊക്കെ, തെറ്റായിപ്പോയോ തെറ്റായിപ്പോയോ
ഓ.. അമ്മാവാ...... കഥയെന്തായീ... എന്റെ പൊന്നമ്മാവാ...
തെറ്റായി പോയോ... ഓ ... ഓ...

പറയാതെം പോയി, പറഞ്ഞിട്ടും പോയി... (2)
ചൂടേറി പോയി, ചൂടാറി പോയി... (2)
ഉം.. വേഗം വേഗം വേഗം (2)
തോരേ തോരേ വിളമ്പീ… (2)
കൊതികൊതി കൊത്തീ, അരിയടി പറ്റി, കരികരി പറ്റി, ചതിചതി പറ്റി
കൊതി കൊത്തി, അരി പറ്റി, കരി പറ്റി, ചതി പറ്റി
തെറ്റായിപ്പോയോ ?
(തെറ്റുകളെമ്പാടും..)


;)

Tuesday, March 13, 2012

കണ്ണ് തുറക്കാത്ത... നേതാക്കളേ....

കണ്ണ് തുറക്കാത്ത... നേതാക്കളേ.... 
കരയാനറിയാത്ത, ചിരിയ്ക്കാനറിയാത്ത.. 
വെള്ളവസ്ത്ര.....ധാരികളേ....
മറക്കൂ..... നിങ്ങളീ, അഭി&*&%#@യേ....
മറക്കൂ.......... മറക്കൂ..... ...

ആയിരമായിരം ജയ് വിളിയാല്‍ 
ആരാധിച്ചവള്‍ ഞാന്‍..നിങ്ങളെ..
ആരാധിച്ചവള്‍ ഞാന്‍..
നിങ്ങളൊരിക്കല്‍ എടുത്തെറിഞ്ഞൊരു 
കറിവേപ്പിലയാണു ഞാന്‍...

കണ്ണ് തുറക്കാത്ത... നേതാക്കളേ.... 
കരയാനറിയാത്ത, ചിരിയ്ക്കാനറിയാത്ത.. 
വെള്ളവസ്ത്ര.....ധാരികളേ....
മറക്കൂ..... നിങ്ങളീ, അഭി&*&%#@യേ....
മറക്കൂ.......... മറക്കൂ..

കര്‍പ്പൂരനാളമായ് നിങ്ങള്‍തന്‍ മുമ്പില്‍ 
അവഗണിച്ചവള്‍ ഞാന്‍.. ഒരു നാള്‍ 
അവഗണിച്ചവള്‍ ഞാന്‍..
കണ്ണീരില്‍ മുങ്ങിയ തുളസിക്കതിരായ്..കാലാല്‍ 
തട്ടിയെറിഞ്ഞവള്‍ ഞാന്‍..  .കാലാല്‍  
തട്ടിയെറിഞ്ഞവള്‍ ഞാന്‍..

കണ്ണ് തുറക്കാത്ത... നേതാക്കളേ.... 
കരയാനറിയാത്ത, ചിരിയ്ക്കാനറിയാത്ത.. 
വെള്ളവസ്ത്ര.....ധാരികളേ....
മറക്കൂ..... നിങ്ങളീ, അഭി&*&%#@യേ....
മറക്കൂ.......... മറക്കൂ..... ..