സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Thursday, September 24, 2009

FarmVille

The woods are lovely dark and deep, 
But I have "pumpkins to reap", 
And 'levels' to go before I sleep, 
And 'levels' to go before I sleep!

-about FarmVille @ Facebook


Tuesday, September 22, 2009

ഫാം വില്ലേ....

അതിരാവിലെ കുട്ടനു കൊയ്ത്തുപണീ.....
അതുകഴിഞ്ഞാലുടനടി ഉഴുതുമറീ
അതിനും ശേഷമോ വിത്തുവിതാ....
ഫാം വില്ലേ-യിതെന്തുവാ തങ്കമണീ?


Saturday, September 19, 2009

കൊക്കരക്കോ...ഓ...

കോഴിക്കൂടിന്നുള്ളീലുണ്ടൊരു പൂവന്‍ കോഴീ....
കൊക്കരക്കോ...ഓ... കൊക്കരക്കോ...ഓ...
പുള്ളിപ്പിടയുടെ പ്രിയതമനാകും, പൂവന്‍ കോഴീ...
കോഴിക്കൂടിന്നുള്ളീലുണ്ടൊരു പൂവന്‍ കോഴീ....
കൊക്കരക്കോ...ഓ... കൊക്കരക്കോ...ഓ...
പുള്ളിപ്പിടയുടെ പ്രിയതമനാകും, പൂവന്‍ കോഴീ...