സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Thursday, September 24, 2009

FarmVille

The woods are lovely dark and deep, 
But I have "pumpkins to reap", 
And 'levels' to go before I sleep, 
And 'levels' to go before I sleep!

-about FarmVille @ Facebook