സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Friday, November 4, 2011

നടന്നു നടന്നു നടന്നു ബസ്സാന്‍.....

ഗൂഗിള്‍ ബസ്സ് നിര്‍ത്തി ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിനെ പ്രൊമോട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ച സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ എഴുതിയത്... :)

നടന്നു നടന്നു നടന്നു ബസ്സാന്‍
പറ്റാത്ത കാലങ്ങളില്‍
ജോയിന്‍ ചെയ്തൂ വേറൊരു
ഗൂഗിളിന്‍ സൈറ്റില്‍ ആ ആ ആ
ഗൂഗിളിന്‍ സൈറ്റില്‍ല്‍ല്‍ ആ ആ ആ
ഗൂഗിളിന്‍ സൈറ്റില്‍ല്‍ല്‍ 

കുണുകുണുങ്ങനെ 'പൈങ്കിളികള്‍'
കമന്റടിയ്ക്കും കാലം
കുനുകുനുന്നനെ അനോണീമക്കള്‍
തെറിപറയും കാലം ————— { നടന്നു നടന്നു }

ജാലകങ്ങള്‍ (windows.7)* നീ തുറന്നു
ഞാന്‍ അതിന്റെ ഉള്ളില്‍ വന്നൂ
പ്ലസ്സുമായി നീ എനിക്കൊരു
കൂട്ടുകാരിയായി ————— { നടന്നു നടന്നു }

ലിപികള്‍ കോര്‍ത്ത്‌ ഞാന്‍ നിനക്കൊരു
സെക്സി കമന്റ് എഴുതി വച്ച്
പോസ്റ്റിലിട്ടു കാത്തിരുന്നു
രാത്രി "രണ്ട്" വീശി ————— { നടന്നു നടന്നു }

കണ്ടില്ല നിന്നെ മാത്രം
കാത്തിരുന്നു നിന്നെ മാത്രം
പ്രണയ പ്ലസ്സുകള്‍ ഇട്ടനേരം
പോയതെങ്ങു നീ ————— { നടന്നു നടന്നു } .. 

*(ubuntu aayaalum ok.)

ഇന്നലെ എന്റെ മെയിലിലെ....

ഗൂഗിള്‍ ബസ്സ് നിര്‍ത്തി ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിനെ പ്രൊമോട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ച സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ എഴുതിയത്... :)

ഇന്നലെ എന്റെ മെയിലിലെ ബസ് ലോഗോണ്‍ ഓഫിയില്ലെ
ബസ് ലോഗോണ്‍ ഓഫിയില്ലെ
ഗൂഗിള്‍ മെയില്‍ ഹാങ്ങായ പോലെ ഞാന്‍ ഒറ്റക്കു നിന്നില്ലെ
ഞാനിന്നൊറ്റക്കു നിന്നില്ലെ..

പോസ്റ്റില്‍ നിന്നും കമന്റുകള്‍ കൊണ്ടെന്നെ ആരും വിളിച്ചില്ലാ...
കാണാകമന്റിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ ആരും അയച്ചില്ലാ...
പൂട്ടിയ ബസ്സിന്‍ ചിതയില്‍ എന്റെ പോസ്റ്റുകളെരിയുമ്പോള്‍
പ്ലസ്സിലാരോ പോസ്റ്റിക്കമന്റുന്നതനോണിപൈതങ്ങളോ..
അവരനോണിപൈതങ്ങളോ..
ഇന്നലെ ...

ബസ്സിന്നുള്ളില്‍ അക്ഷരപ്പൊട്ടുകള്‍ ആദ്യം തുറന്നു തന്നു
കുഞ്ഞിക്കാലടി ഓരടി തെറ്റുമ്പൊള്‍ കൈത്തന്നു കൂടെ വന്നു
ജീവിതപാതകളില്‍ ഇനി എന്നിനി കാണും നാം
മറ്റൊരു ജന്മം കൂടെ ജനിക്കാന്‍ പുണ്യം പുലര്‍ന്നീടുമൊ
പുണ്യം പുലര്‍ന്നീടുമൊ...
ഇന്നലേ....

ബസ്സുന്ദരീ...... ബസ്സുന്ദരീ......

ഗൂഗിള്‍ ബസ്സ് നിര്‍ത്തി ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിനെ പ്രൊമോട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ച സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ എഴുതിയത്... :)

മല്ലുപോസ്റ്റുകള്‍ ചാര്‍ത്തിയിറങ്ങും ബസ്..
മല്ലുമനസ്സിന്‍ സ്നേഹം തുളുമ്പും ബസ്..
ഈ മനോഹര ബസ്സിലു തരുമോ..
ഇനിയൊരു പോസ്റ്റ് കൂടി..
എനിക്കിനിയൊരു കമന്റ് കൂടി... (2)

(മല്ലുപോസ്റ്റുകള്‍ )

ഈ ഗൂഗിള്‍ സൈറ്റാകും ബസിലല്ലാതെ.. അന്യായ പോസ്റ്റുകളുണ്ടോ.. (2)
അടിപോസ്റ്റുകളുണ്ടോ..അനോണികളുണ്ടോ..ആഭാസകമന്റുകളുണ്ടോ..
ബാ.. സുന്ദരീ....ബാ.. സുന്ദരീ....
മതിയാകുംവരെ ഇവിടെ കമന്റി പോസ്റ്റിയവരുണ്ടോ..

(മല്ലുപോസ്റ്റുകള്‍ )

ഈമെയില്‍ ലോഗിനാകും ബസിലല്ലാതെ കാമുക ഹൃദയങ്ങളുണ്ടോ..(2)
ഗോളുകളുണ്ടോ..ബിരിയാണിയുണ്ടോ..ഗന്ധര്‍വ്വപോസ്റ്റുകളുണ്ടോ..
ബസ്സുന്ദരീ...... ബസ്സുന്ദരീ......
കൊതിതീരുംവരെ ഇവിടെ ബ്ലോക്കാതെ കമന്റിയവരുണ്ടോ..

കണികാണേണം....

ഗൂഗിള്‍ ബസ്സ് നിര്‍ത്തി ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിനെ പ്രൊമോട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ച സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ എഴുതിയത്... :)

മുസ്തു ഗന്ധര്‍വ്വന്‍ ദില്‍ബന്‍
കിച്ചുത്ത വീയെം പോസ്റ്റുകളാല്‍
ഗൂഗിളമ്മച്ചീ നിന്നെ കണികാണേണം.... 
(മുസ്തു...)

അസ്ലീലം പോസ്റ്റിക്കൊണ്ടും
ആഭാസം കമന്റിക്കൊണ്ടും
പ്രൈവറ്റുകള്‍ ഇട്ടുകൊണ്ടും കണികാണേണം... (അസ്ലീലം )
(മുസ്തു...)

കൊല്ലമിത് കഴിയുമ്പോള്‍
പ്ലസ്സില്‍ കേറി മതിയ്ക്കുമ്പോള്‍
ഗോളുവാങ്ങുന്നോരെയെന്നും കണികാണേണം...
(മുസ്തു...)

ഹാഗറാകുമടിയന്റെ
കമന്റ് വീണ് ധന്യമായ
പ്ലസ് പോസ്റ്റുകളെന്നും തന്നെ കണി കാണേണം....
(മുസ്തു...)

ഗൂഗിളേശ്വരീ..... ഹോപ്പു തരൂ......

ഗൂഗിള്‍ ബസ്സ് നിര്‍ത്തി ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിനെ പ്രൊമോട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ച സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ എഴുതിയത്... :)

ഗൂഗിളേശ്വരീ..... ഹോപ്പു തരൂ...... 
ബസ്സാന്‍ നിനക്ക് മടിയാണെങ്കില്‍, 
പ്ലസ്സ് തരൂ.... പ്ലസ്സ് തരൂ..... (2)

ചാറ്റ്-ബ്ലോഗാന്തരങ്ങളിലൂടെ 
രണ്ട് സോഷ്യല്‍സൈറ്റിനെപ്പോലെ (2)
നിന്നെക്കിട്ടിയ നിമിഷം ഞങ്ങള്‍ക്കെ
ന്താത്മ നിര്‍വൃതിയായിരുന്നൂ... 
ഓ................ (ഗൂഗിളേശ്വരീ..... ) 

ബസ് പോസ്റ്റുകളിലൂടെ....
നിന്നിലെന്നും ഞാനുണരുന്നു (2)
നിര്‍വ്വചിക്കാനറിയില്ലല്ലോ
നിന്നൊടെനിക്കുള്ള ഹൃദയവികാരം..
ഓ................ (ഗൂഗിളേശ്വരീ..... )