സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Friday, November 4, 2011

ബസ്സുന്ദരീ...... ബസ്സുന്ദരീ......

ഗൂഗിള്‍ ബസ്സ് നിര്‍ത്തി ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിനെ പ്രൊമോട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ച സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ എഴുതിയത്... :)

മല്ലുപോസ്റ്റുകള്‍ ചാര്‍ത്തിയിറങ്ങും ബസ്..
മല്ലുമനസ്സിന്‍ സ്നേഹം തുളുമ്പും ബസ്..
ഈ മനോഹര ബസ്സിലു തരുമോ..
ഇനിയൊരു പോസ്റ്റ് കൂടി..
എനിക്കിനിയൊരു കമന്റ് കൂടി... (2)

(മല്ലുപോസ്റ്റുകള്‍ )

ഈ ഗൂഗിള്‍ സൈറ്റാകും ബസിലല്ലാതെ.. അന്യായ പോസ്റ്റുകളുണ്ടോ.. (2)
അടിപോസ്റ്റുകളുണ്ടോ..അനോണികളുണ്ടോ..ആഭാസകമന്റുകളുണ്ടോ..
ബാ.. സുന്ദരീ....ബാ.. സുന്ദരീ....
മതിയാകുംവരെ ഇവിടെ കമന്റി പോസ്റ്റിയവരുണ്ടോ..

(മല്ലുപോസ്റ്റുകള്‍ )

ഈമെയില്‍ ലോഗിനാകും ബസിലല്ലാതെ കാമുക ഹൃദയങ്ങളുണ്ടോ..(2)
ഗോളുകളുണ്ടോ..ബിരിയാണിയുണ്ടോ..ഗന്ധര്‍വ്വപോസ്റ്റുകളുണ്ടോ..
ബസ്സുന്ദരീ...... ബസ്സുന്ദരീ......
കൊതിതീരുംവരെ ഇവിടെ ബ്ലോക്കാതെ കമന്റിയവരുണ്ടോ..

No comments: