സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Friday, November 4, 2011

ഇന്നലെ എന്റെ മെയിലിലെ....

ഗൂഗിള്‍ ബസ്സ് നിര്‍ത്തി ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിനെ പ്രൊമോട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ച സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ എഴുതിയത്... :)

ഇന്നലെ എന്റെ മെയിലിലെ ബസ് ലോഗോണ്‍ ഓഫിയില്ലെ
ബസ് ലോഗോണ്‍ ഓഫിയില്ലെ
ഗൂഗിള്‍ മെയില്‍ ഹാങ്ങായ പോലെ ഞാന്‍ ഒറ്റക്കു നിന്നില്ലെ
ഞാനിന്നൊറ്റക്കു നിന്നില്ലെ..

പോസ്റ്റില്‍ നിന്നും കമന്റുകള്‍ കൊണ്ടെന്നെ ആരും വിളിച്ചില്ലാ...
കാണാകമന്റിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ ആരും അയച്ചില്ലാ...
പൂട്ടിയ ബസ്സിന്‍ ചിതയില്‍ എന്റെ പോസ്റ്റുകളെരിയുമ്പോള്‍
പ്ലസ്സിലാരോ പോസ്റ്റിക്കമന്റുന്നതനോണിപൈതങ്ങളോ..
അവരനോണിപൈതങ്ങളോ..
ഇന്നലെ ...

ബസ്സിന്നുള്ളില്‍ അക്ഷരപ്പൊട്ടുകള്‍ ആദ്യം തുറന്നു തന്നു
കുഞ്ഞിക്കാലടി ഓരടി തെറ്റുമ്പൊള്‍ കൈത്തന്നു കൂടെ വന്നു
ജീവിതപാതകളില്‍ ഇനി എന്നിനി കാണും നാം
മറ്റൊരു ജന്മം കൂടെ ജനിക്കാന്‍ പുണ്യം പുലര്‍ന്നീടുമൊ
പുണ്യം പുലര്‍ന്നീടുമൊ...
ഇന്നലേ....

No comments: