സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Friday, November 4, 2011

കണികാണേണം....

ഗൂഗിള്‍ ബസ്സ് നിര്‍ത്തി ഗൂഗിള്‍ പ്ലസിനെ പ്രൊമോട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ച സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ എഴുതിയത്... :)

മുസ്തു ഗന്ധര്‍വ്വന്‍ ദില്‍ബന്‍
കിച്ചുത്ത വീയെം പോസ്റ്റുകളാല്‍
ഗൂഗിളമ്മച്ചീ നിന്നെ കണികാണേണം.... 
(മുസ്തു...)

അസ്ലീലം പോസ്റ്റിക്കൊണ്ടും
ആഭാസം കമന്റിക്കൊണ്ടും
പ്രൈവറ്റുകള്‍ ഇട്ടുകൊണ്ടും കണികാണേണം... (അസ്ലീലം )
(മുസ്തു...)

കൊല്ലമിത് കഴിയുമ്പോള്‍
പ്ലസ്സില്‍ കേറി മതിയ്ക്കുമ്പോള്‍
ഗോളുവാങ്ങുന്നോരെയെന്നും കണികാണേണം...
(മുസ്തു...)

ഹാഗറാകുമടിയന്റെ
കമന്റ് വീണ് ധന്യമായ
പ്ലസ് പോസ്റ്റുകളെന്നും തന്നെ കണി കാണേണം....
(മുസ്തു...)

No comments: