സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Saturday, September 19, 2009

കൊക്കരക്കോ...ഓ...

കോഴിക്കൂടിന്നുള്ളീലുണ്ടൊരു പൂവന്‍ കോഴീ....
കൊക്കരക്കോ...ഓ... കൊക്കരക്കോ...ഓ...
പുള്ളിപ്പിടയുടെ പ്രിയതമനാകും, പൂവന്‍ കോഴീ...
കോഴിക്കൂടിന്നുള്ളീലുണ്ടൊരു പൂവന്‍ കോഴീ....
കൊക്കരക്കോ...ഓ... കൊക്കരക്കോ...ഓ...
പുള്ളിപ്പിടയുടെ പ്രിയതമനാകും, പൂവന്‍ കോഴീ...