സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Tuesday, September 22, 2009

ഫാം വില്ലേ....

അതിരാവിലെ കുട്ടനു കൊയ്ത്തുപണീ.....
അതുകഴിഞ്ഞാലുടനടി ഉഴുതുമറീ
അതിനും ശേഷമോ വിത്തുവിതാ....
ഫാം വില്ലേ-യിതെന്തുവാ തങ്കമണീ?