സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, November 7, 2012

വയറുമാത്രം കുറഞ്ഞിട്ടില്ലാ...

എയ്റ്റ്പാക്ക് കാട്ടിയെന്നെ.. കളീ....യാ...ക്ക....ല്ലേ..... ഏ... ഏ....
യെന്നേ കളീ....യാ...ക്ക....ല്ലേ..... 

ട്രെഡ് മില്ല് തുരുമ്പെടുത്തു.. ആബ്-കിംഗ് പൊടിപിടിച്ചു... 
വയറുമാത്രം വയറുമാത്രം കുറഞ്ഞിട്ടില്ലാ........
വയറ്  കുറഞ്ഞിട്ടില്ലാ....

യെബടെ നിന്നോ തിന്നു ഞാന്‍...
യെന്തൊക്ക്യോ തിന്നൂ ഞാന്‍...
അരുമ വയറേ... എന്നെരുമ വയറേ...
വിശക്കുന്നുണ്ടോ?
ഇനിയും വിശ...ക്കു...ന്നുണ്ടോ?

മരുന്നുകള്‍ കുറേയടിച്ചു... കൈപ്പയ്ക്കാ ജൂസടിച്ചു... 
വയറുമാത്രം വയറുമാത്രം കുറഞ്ഞിട്ടില്ലാ........
ഒട്ടും  കുറഞ്ഞിട്ടില്ലാ...

വയറിന്‍ഭാരം താങ്ങാതെ കുടുക്ക് പൊട്ട്യോനാണു ഞാന്‍..
എയ്റ്റ്പാക്ക് കാട്ടിയെന്നെ.. കളീ....യാ...ക്ക....ല്ലേ..... ഏ... ഏ....
യെന്നേ കളീ....യാ...ക്ക....ല്ലേ..... 

No comments: