സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, July 9, 2008

നിങ്ങളോര്‍ക്കുക

നിങ്ങളോര്‍ക്കുകാ.... നിങ്ങളോര്‍ക്കുക, നിങ്ങളെങ്ങനെ ബ്ലോഗറായെന്ന്??

No comments: