സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, July 9, 2008

ബേഖരാര്‍ കര്‍കേ ഹമേന്‍...

ബേഖരാര്‍ കര്‍കേ ഹമേന്‍ യൂം ന ജായിയേ..
ആപ്കൊ ഹമാരി കസം ക്ലിക്ക് ദീജിയേ.
ദേഖിയേ വോ സൈഡിലുള്ള ലിങ്കുകള്‍..
മൌസ് സേ മധുരമായി ക്ലിക്കിയേ...

ആഡ് സെന്‍സില്‍ ഞെക്കാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥന..

No comments: