സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, July 9, 2008

കരിവാരം സ്പെഷ്യല്‍-4

പാണ്ടിപ്പട എന്ന സിനിമയ്ക്ക് അങനെ പേരിട്ട് തമിഴരെ അപമാനിച്ചതിന് ആ
സിനിമയുടെ സംവിധായകനെയും നിര്‍മാതാവിനേയും തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന് തമിഴ്
പ്രതിനിധികളായ കേരള്‍സ് അവരുടെ സൈറ്റില്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തു!

No comments: