സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, July 9, 2008

പാരപോസ്റ്റ്

നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലൊക്കെ എന്തു പോസ്റ്റ് ആണെഡോ?
ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗീലൊക്കെ പാര പോസ്റ്റ് ആണെഡോ..
പാരപോസ്റ്റ് എങ്ങിനെ പിന്നെങിനെ പിന്നെങിനെ?
പാരപോസ്റ്റ് ദിങ്ങനെ പിന്നങനെ പിന്നിങിനെ...!!!!