സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, July 9, 2008

കരിവാരം സ്പെഷ്യല്‍-2

അങ്ങേലെ ബ്ലോഗീന്നും കട്ടോഡീ? നമ്മളും പോയൊന്നറിയേണ്ടെ... പോസ്റ്റുകള്‍
മോട്ടിക്കാന്‍ വന്നവന് മെയിലുകള്‍ പലവുരു അയച്ചോഡീ??

1 comment:

Sharu.... said...

:) സൂപ്പര്‍