സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, July 9, 2008

കരിവാരം സ്പെഷ്യല്‍-1

".....സെന്‍പാണ്ടിചീമയിലെ തേരോഡും വീഥിയിലെ..." ഡ്വാ‍യ്, യാരെഡാ അങ്കെ,
യെന്നാ ശൊന്നേ, പാണ്ടിയാ, യാരെഡാ പാണ്ടി????

No comments: