സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Saturday, July 12, 2008

ബാറ് ബാറ്‌ ഞെക്കൂ..

ബാറ് ബാറ്‌ ഞെക്കൂ.. ഹസാറ്‌ ബാറ്‌ ഞെക്കൂ..
ഞെക്കിനോക്കാനുള്ളതാണു ഹമാരാ ആഡുകള്‍..
ഹരി ഓം... ഹരി ഓം..

No comments: