സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, July 9, 2008

ഓം ശാന്തി:

അഹിംസാ സത്യ അസ്ഥീയ:,
ബ്രഹ്മചര്യ അസംഗ്രഹ:,
സര്‍വ്വധര്‍മ്മ സമാനത്വ:
സ്വദേശി സ്പര്‍ശഭാവനാ:
ദിനം പ്രതി വൃതനിഷ്ടാ സേ
യഹ് ദശസേവ്യ ഹേ: ...
ഓം ശാന്തി: ശാന്തി: ശാന്തി: ഹീ...

വേദ്ച്ഛി വിദ്യാലയത്തിലെ രാത്രിസമയ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ അവസാനവരികള്‍

No comments: