സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, July 9, 2008

വീണ്ടും ആഡ് സെന്‍സിനായി ഒരു പാരഡി..

എന്റെ ബ്ലോഗിലെ, ആഡ് സെന്‍സിലെ, കിണുക്കന്‍ ഞെക്കുകാരാ...
ഞെക്കുകള്‍ക്കായ് ഗൂഗിള്‍തരുന്നൊരാ ഡോളറൊന്നു വേണ്ടെ..
ഡോളറൊന്നു വേണ്ടേ.. എന്റെ ഞെക്കുകാരാ.. ബൂലോകഞെക്കുകാരാ...

(എന്റെ ഖല്‍ബിലെ വെണ്ണിലാവു നീ....വീണ്ടും ആഡ് സെന്‍സിനായി ഒരു പാരഡി..)

:)

No comments: