സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, July 9, 2008

കരിവാരം സ്പെഷ്യല്‍-3

തള്ളക്കോഴി പറഞ്ഞുതുടങ്ങീ,
കൊക്കൊ കൊക്കക്ക കോ...
കുഞ്ഞേ തുള്ളാന്‍ സമയമില്ലിപ്പോള്‍
ബ്ലോഗിലെ പോസ്റ്റെല്ലാം കേരള്‍സ-
ടിച്ചോണ്ട് പോവുമ്പോള്‍......
ബ്ലോഗെന്തെന്നറിയാത്ത കുഞ്ഞിനും തെറ്റീ,
താളം അമ്മതന്‍ ഗദ്ഗദം കേള്‍ക്കെ!!!!

No comments: