സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, July 9, 2008

കേരള്‍സ് സ്പെഷ്യല്‍ - 7

എന്തായിരുന്നു, എല്ലാ ആഴ്ചയും ഓരോ പോസ്റ്റ്... അവസാനം കേരള്‍സ്കാര്
പൊക്യോണ്ട് പോയപ്പൊ ഇങ്ങനെ വലിയവായില്‍ മോങ്ങുന്നതു കൊണ്ട് വല്ല
കാര്യമുണ്ടോ? അല്ല അറിയാന്‍ മേലാഞ്ഞിട്ട് ച്വാദിയ്ക്കുവാ .. യിപ്പ
പോയില്ലെ എല്ലാം... ഇതെല്ലാം മുന്നില്‍കണ്ടുകൊണ്ടാ ഞാന്‍ തുരുതുരാ
പോസ്റ്റാതെ വല്ല 6 മാസത്തിലൊരിക്കലൊക്കെ പോസ്റ്റുന്നത്, അല്ലാതെ നിങ്ങള്‍
കരുതുന്നതുപോലെ ആശയദാരിദ്ര്യമൊന്നുമല്ല...

No comments: