സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Thursday, July 10, 2008

ആഡ് സെന്‍സില്‍ നീ ഞെക്കുന്ന കാഴ്ച

ആഡ് സെന്‍സില്‍ നീ ഞെക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാനിന്നും മനസ്സ് കൊതിയ്ക്കാറുണ്ടെന്നും...
ഡോളര്‍ ചെക്കതു വാങുവാന്‍, ഒപ്പിട്ടു കൊടുക്കുവാന്‍ ഞാനും കൊതിയ്ക്കാറുണ്ടെന്നും...
 
hi hi...
 
(enne angad kollu...)

No comments: