സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, July 9, 2008

നിലാ തന്‍ പൂങ്കോയില്‍...

നിലാ തന്‍ പൂങ്കോയില്‍, നിശാപൂവിന്‍ പൂമണം...
കിനാവേ ഉന്‍ തേന്മാവില്‍ രാക്കുയില്‍ പാടിയതോ...
നിലാ തന്‍ പൂങ്കോയില്‍.... '

ചിന്നമാമാ.. ചിന്നമാമാ.'... 'യാരങ്കേ..'

നിലാവിന്റെ പൂങ്കാവില്‍ നിശാപുഷ്പഗന്ധം.. ഒരു തമിള്‍ വിവര്‍ത്തനശ്രമം...

(എനിയ്ക്ക് തമിള്‍ ഒട്ടുമേ തെറിയാത്.. )

No comments: