സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Sunday, December 21, 2008

ക്യാ കരൂം...

ജബ് തുജേ ദേഖാ തോ,
C യാദ് ആയാ... മഗര്‍
D യാദ് നഹീ ആയാ...
മേം ക്യാ കരൂം... ??
 

No comments: