സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Monday, December 8, 2008

തലവേദന

വിസിബിലിറ്റി തലവേദനയാണുണ്ണീ, ഇന്‍-
വിസിബിലിറ്റിയല്ലോ സുഖപ്രദം!

No comments: