സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Tuesday, December 16, 2008

സ്വബോധം

പൂശിത്തളരും വാസൂനും കണ്ടോ സ്വബോധം മറയുന്നൂ....
കള്ളുകുപ്പിയില്‍ നിന്നിറ്റിറ്റുവീഴും കള്ളിന്‍തുള്ളികള്‍ ഓവറായി....
ഷാപ്പുകാരനു പണിയുമായി...


(തൊഴുതുമടങ്ങും......)

No comments: