സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Friday, December 12, 2008

മാരണകേസ്സ് 1

നാട്ടുകാര് 'കോട്ടൂരച്ചോ... കോട്ടൂരച്ചോ..' എന്ന് വിളിച്ചൂന്ന് കരുതി, അച്ചനത് ഊരാന്‍ പാടുണ്ടായിരുന്നച്ചോ??

:)

No comments: