സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, December 17, 2008

കുത്തേ...

"ടാ കുത്തേ...." എന്നു വിളിച്ചാല്‍ "എന്തെഡാ കോമേ" എന്നല്ലേ തിരിച്ചു വിളിയ്ക്കണ്ടെ?
പക്ഷെ തിരിച്ചൊരു തെറിയാ അയാളു പറഞ്ഞെ...
:(

No comments: