സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, December 17, 2008

ചാറ്റു ചിരി

ഒരു കോളന്‍ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഒരു ചാറ്റുചിരിയ്ക്കായ് മനുഷ്യന്....
'ഇസ്മായിലി' ഇട്ടവരാരായാലും ബ്ലോക്കാതിരുന്നാല്‍ മതി....

No comments: