സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Monday, December 15, 2008

ഒച്ച!

ഓടിപ്പോ കാറ്റേ നീ ഒച്ചവയ്ക്കാതേ....

(ഗ്യാസ് ട്രബിള്‍??)

No comments: