സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Monday, December 15, 2008

കര്‍മ്മഫലം!

ജീവന്‍ മാത്രമേ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ കര്‍മ്മഫലം!

No comments: