സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Saturday, December 13, 2008

മാരണകേസ്സ് 3

സേയ്‌ഫി സേയ്‌ഫി കൊല്ലം പതിനാറുകഴിഞില്ലേ സെഫിമാഡം, ഇനി കുറച്ചുനാളത്തേയ്ക്ക് അഴിയ്ക്കുള്ളില്‍ 'പരിപൂര്‍ണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം' ആവട്ടെ!

No comments: