സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Friday, December 12, 2008

മാരണകേസ്സ് 2

ഇങ്ങനെ കോട്ടൂരി കോട്ടൂരി അച്ചനൊരു അച്ചനായേനേലോ അച്ചോ!!!!

No comments: