സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Monday, December 15, 2008

കുഞ്ഞാവ 1

"ചാറ്റില്‍ കെടന്ന് ബഹളം വച്ച്  കൊച്ചിനെ എണീപ്പിയ്ക്കല്ലേടാ പിള്ളാരേ... വാവ ഉറങ്ങാണ് ട്ടാ"

No comments: