സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Tuesday, November 11, 2008

മുങ്ങാംകുഴി ! (അഡള്‍ട്ട്സ് ഓണ്‌ലി)

ആറാട്ടുകടവിങ്കല്‍, തലയ്ക്കൊപ്പം ചെളിയ്ക്കുള്ളില്‍
പേരാറ്റില്‍ സിയാദ് മുങ്ങാംകുഴിയിട്ടല്ലോ..


(ആ പടം നോക്ക്യേ..തല പൂണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവൂന്ന് ഒറപ്പ്..)

No comments: