സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, November 12, 2008

ആരാധകരുടെ റിക്വസ്റ്റ്!

ഓ മൈ ഫ്രണ്ട് സുമേശാ...
തും ഖാനാ റോജ് സമോസാ...
ഹര്‍ദിന്‍ സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്‍...
ഫിര്‍ പോസ്റ്റൂ തേരാ തമാശാ...

No comments: