സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Friday, November 14, 2008

കോന്നിലം ഇഫക്റ്റ്!

കോന്നിലം പാടത്തേ, വാറ്റൊന്നും വന്നില്ലേ..?
കുറുമാരന്‍ പോസ്റ്റുമെന്ന് ചൊല്ലീല്ലേ...?
തീര്‍ക്കൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പോസ്റ്റൊന്നും കണ്ടില്ലാ
ഗള്‍ഫിലാ കോര ഇന്നും ഉറങ്ങീല്ലേ...?
മധുമാസ രാവിന്‍ വെണ്‍ചന്ദ്രനാ-“യുത്തമന്‍“
അരികത്തു നിന്നിട്ടും നീ കണ്ടില്ലേ....?!!!!

[എങനെ കാണും?.. പൊഹയല്ലേ പൊഹ!]

No comments: