സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Monday, November 10, 2008

ഹാക്കിംഗ്


ലോഗിന്‍ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞിരാമാ, നിന്‍
പാസ്സ്‌വേര്‍ഡൊന്നെന്നെ കാട്ടൂലേ..?
സ്റ്റാറുകളേന്താണാ കാണുന്നേ, നിന്‍
പുന്നാരമോളുടെ ജന്മനാളോ??

No comments: