സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Thursday, November 6, 2008

വാറ്റ് എ ലൈഫ്!

വാറ്റ്, ഈറ്റ്, ചാറ്റ്, ഒപ്പമൊരു സ്പെഷ്യല്‍ മേറ്റ്...

വാഹ്.. വാറ്റ് എ ലൈഫ്!
 

No comments: