സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Thursday, November 6, 2008

താമരമാല

തളിരിട്ട കിനാക്കള്‍തന്‍ താമരമാല വാങ്ങാന്‍
വിളിച്ചിട്ടും വരുന്നില്ല വിരുന്നുകാരന്‍...എന്റെ വിരുന്നുകാരന്‍..

ബരൂല്ലാടീ, ബരൂല്ലാ.. ഓന്‍ ബിവരൊള്ളോനാ...
ഒരു സാനം വേഡിക്കാന്‍ പോണതേയ്.. കോപ്പ് വേടിക്കാണ്ടാ കേട്!!!

1 comment:

nardnahc hsemus said...

ബരൂല്ലാടീ, ബരൂല്ലാ.. ഓന്‍ ബിവരൊള്ളോനാ...