സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Saturday, November 8, 2008

ദഹനക്കേട്!

കഴിച്ചതില്‍പാതി ദഹിയ്ക്കാതെ പോയി
ദഹിച്ചതില്‍പാതി സുഖമമായും പോയി !

No comments: