സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Friday, November 7, 2008

മോഹം...

സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജസില്‍ പോസ്റ്റ്മഴ ചൊരിയും
നാര്‍ഡ്നാഹ്ക് ഹ്സെമുസ് കുമാരാ...
നിന്‍ ബ്ലോഗ് ലോകത്തെ, കമന്റടിക്കാരിയായ്
വന്നു നില്‍ക്കാനൊരു മോഹം...


(എന്നാരെങ്കിലും വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍....!!)

1 comment:

nardnahc hsemus said...

(എന്നാരെങ്കിലും വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍....!!)