സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Thursday, August 7, 2008

ഡീസെന്റ്

കിലുക്കാംപെട്ടി പെണ്‍കുട്ടീ,
മഷിത്തണ്ടില്‍ പോസ്റ്റ്..
ഉന്‍ പോസ്റ്റെല്ലാം പഠിച്ചാച്ച് -
നാന്‍ ഡീസെന്റാച്ച് !!!(ചേച്ച്യേയ്.. ക്ഷമിക്കണേയ്..)

No comments: