സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Friday, August 22, 2008

ഭര്‍ത്താവ് നിങ്ങള്‍ മതി

ബ്ലോഗൊന്നില്ലെങ്കിലും കമന്റാറില്ലെങ്കിലും ഭര്‍ത്താവ് നിങ്ങള്‍ മതി,
ദിനംമുഴുവന്‍ ബ്ലോഗുവാന്‍ തന്നാല്‍ മതി...

No comments: