സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Monday, August 25, 2008

പഴമൊഴി-lipstick

ചുണ്ടോളം വര്വൊ ചുണ്ടില്‍ തേച്ചത്?

No comments: