സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Tuesday, August 12, 2008

ഊതിത്തളരേണ്ടാ..

ഊതണ്ടാ, ഊതണ്ടാ, ഊതിത്തളരേണ്ടാ..
കാമനേ നീയെന്നെ ഊതിടേണ്ടാ...
ഡീ ശോശന്നേ നീയെന്നെ ഊത്യോണ്ടിരുന്നാലോ,
ഓമനകവിളുകള്‍ ഹനുമാന്റെ പോലാകും...

No comments: