സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, August 20, 2008

ഒളിമ്പിക്സിലിന്ന് ക്യാ ക്യാ ഹുവാ?

രുക്മിണീ..രുക്മിണീ..
ഒളിമ്പിക്സിലിന്ന് ക്യാ ക്യാ ഹുവാ?
ടി വി ലേയ്ക്ക് നോക്കൂ ത്സറാ...
നമ്മടെ ഗുസ്തിക്കാര് മറ്റുള്ളോരെ,
തല്ലിക്കൊല്ലാറാക്കിയെന്നൊ?..
ഹൊ ഹൊ ഹൊ..ഓ..
ഹൊ ഹൊ ഹൊ.

No comments: