സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Wednesday, August 20, 2008

കുപ്പികളെ തേടി

കള്ളും വാളും കുഴച്ച്
ഷാപ്പിന്‍ പടിയ്ക്കല്‍ നിന്നാര്‍ത്തു...
കുപ്പികളെ തേടിവരുന്നോ-
രുള്ളുരുകും കാപ്പിലാനേ,
നീയെന്തേ വന്നില്ലാ
മൂവന്തി തീര്‍ന്നല്ലോ..


(പഴയ ഷാപ്പ് പോസ്റ്റുകളുടെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക്..)

No comments: