സ്റ്റാറ്റസ്സ് മെസ്സേജില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചാറ്റ് വിന്‍ഡോ കെട്ടുതാലിയിടാതെ നില്‍ക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് പോലെയാണ്... --ഗുരു ഹെസ്മൂസ്

Friday, August 22, 2008

കെട്ടുന്ന കാലം

കണ്ണാളെ നീയെന്നെ കെട്ടുന്ന കാലം,
പ്രേമപോസ്റ്റുകള്‍ കൊണ്ടെന്നുമാറാട്ട്..
കണ്മണി നീയെന്നെ കെട്ടിയില്ലെങ്കില്‍,
അനോണിതെറികളിലാണെന്റെ നീരാട്ട്..
ഉ..ഉ..ഉഊ....ഉ..ഉ..ഉഊ...

No comments: